2016Dream Inspired History

A Dream Inspired History
by Willem Fermont

Hier onder volgt de Nederlandse vertaling “Het begint met een droom – over stichting en achtergrond van Conferentiecentrum Abdij Rolduc”

dream inspiredThe Augustinian Abbey Rolduc, originally called Kloosterrade, was founded between 1106
and 1108 by a priest called Ailbertus van Antoing, who lived in Flanders. Ailbertus was dissatisfied with the lack of discipline in the collegiate church at Tournai (Belgium), where he had been introduced to the priesthood. Ailbertus strongly believed in leading a simple, virtuous and solitary life in absolute poverty and devoted to God.

In 1104 Ailbertus sought a location between the Rhine and the Meuse rivers to build a monastery. When he still lived in Flanders as a priest, Ailbertus had  often seen the site in a dream. This dream revealed a new cloister where he could live – and also included the location where he should build it. Accompanied by two brothers, he met with Adelbert, the Count of Saffenberg, owner of the castle in Herzogenrath, Germany. He pleaded with the Count to grant him his wish to build a shrine in a clearing in the forest, which – according to legend – was already known as sacred land. The Count offered them this strip of land on which they built a wooden chapel in 1104.

The chronicler of the Annales Rodensis (1104) relates how Ailbertus took a few steps forwards to the place where – according the writer – the crypt and the choir are now. He raised his hands, sank to his knees, and thanked God that he had been divinely shown this place in his dreams on several occasions. At the same moment there was a ringing sound underground like the noise of bells. His companions clearly stated that they had heard it. This was an omen that this place must be destined for the worship of God. The chronicle is signed with the year 1104, which assured the local residents they had located the spot where the monastery was, and where saints and memorable apparitions had often been seen. Shepherds who grazed their flocks there confirmed that they had often heard a beautiful song, like that of angels. This was viewed as another sign that Christian worship should be celebrated here. Therefore, according to the Chronicle, the site remained undeveloped and uninhabited until the priest Ailbertus came here and founded Kloosterrade.

The Abbey was originally called Kloosterrade, which later became Hertogenrade (French: Rode-le-Duc or Rolduc), after the ducal castle that was built across the river Wurm. The name “Rade” or “Rode” refers to a clearing in the landscape where the original vegetation (heather, trees, etc.) had been removed for agricultural or other purposes. The soil was fertile and, in addition, the friars had access to wood and stone for construction and to clean, fresh water. The location was situated close to a trade route, and was therefore assured of visitors. It was thus a perfectly situated pilgrimage destination. The old Roman roads are still there, albeit 8 ft. below ground level. The small Wurm river has marked state and strategic boundaries throughout the ages.

Ailbertus’ pious deeds did not go unnoticed: in 1106 the nobleman Embrico van Mayschoss, a wealthy subject of Count Saffenberg, bestowed all his worldly possessions on the community. Between 1106 and 1108, Ailbertus and Embrico built the crypt, which was later to become the foundation of the Abbey. On the 13th of December 1108, the feast day of St Lucia, the church of Rolduc was dedicated to the Holy Virgin and the Archangel Gabriel in a ceremony led by the Bishop of Liège.

New buildings have been added around the foundation through the centuries. In the following 900 years the complex grew to be the largest monastery complex of the Benelux countries. Nowadays it is considered to be one of the Dutch UNESCO top 100 heritage sites.

The Rolduc Abbey has played a prominent role in Dutch history, Christian science, development of coal mining, and for long time it was tied to the conservative wing of the Dutch Catholic Church. In 1971, the former abbey was converted into a secondary school, a Roman Catholic seminary, and the impressive Rolduc Conference Centre. The latter is housed in a serene and inspiring atmosphere, typical of a monastery, with plenty of space to relax and easy access to walking trails and bike paths.

The centre is located near the Dutch Belgian German triple boundary at Vaals (7 Miles) and Aachen (4 miles). The so called Euregio Area has a rich, documented history, highlights of which date back to the chert industry of the stone ages in 5000 BC; the Roman Period from 50 AD with Roman settlements in Maastricht and Coriovallum (Heerlen); and the Middle Ages, when Carolus Magnus built the dome of Aachen in the 9th century. In the vicinity are several of the oldest if not the oldest cities of the Netherlands (Maastricht, 20 miles), Germany (Aachen, 6 miles) and Belgium (Tongeren, 25 miles).

For further information see: http://gcb.mumc.nl/sites/genetics/files/brief_history_rolduc_genetics_final.pdf

~~~~~~~~~~

Het begint met een droom – over stichting en achtergrond van Conferentiecentrum Abdij Rolduc

Het thema van de 33e IASD Conferentie, ‘Het begint met een droom’, is verrassend genoeg ook van toepassing op de locatie van de conferentie zelf.

Abdij Rolduc, oorspronkelijk Kloosterrade genaamd, werd tussen 1106 en 1108 gesticht door de Vlaamse Augustijner priester Ailbertus van Antong. Ailbertus was ontevreden over het gebrek aan discipline in de kerkparochie in Doornik (België), waar hij werd opgeleid voor het priesterschap. Hij vond alleen de grootste eenvoud en deugdzaamheid, evenals afzondering en absolute armoede, passend voor een leven in toewijding aan God.

In 1104 zocht Ailbertus tussen de Rijn en de Maas naar een geschikte plaats voor de bouw van een nieuw klooster waar hij zou kunnen gaan leven. Tijdens zijn tijd als priester in Vlaanderen had hij een dergelijke plaats al vaak in een droom gezien. Vergezeld door twee van zijn broeders had hij daarop een ontmoeting met Adelbert, Graaf van Saffenberg en eigenaar van het kasteel in Herzogenrath (Duitsland). Ailbertus hield een vurig pleidooi om een heiligdom te mogen bouwen op een zekere open plaats in de bossen die, volgens de legenden, al bekend stond als heilige grond. De Graaf bood hen deze strook grond inderdaad aan.

De geschiedschrijver verhaalt hoe Ailbertus een paar stappen vooruit deed; naar de plaats waar nu, volgens de schrijver, de crypte en het koor zich bevinden. Hij hief zijn handen, zonk op zijn knieën, en dankte God die hem diverse keren in verschillende dromen deze plaats had geopenbaard. Op hetzelfde ogenblik klonk er vanuit de grond een geluid als van klokken. Ook zijn metgezellen verklaarden later dat ze dat geluid, onbetwistbaar, hadden gehoord. Het was een teken dat deze plaats inderdaad voorbestemd was voor de verering van God.

In 1104 bouwden zij er een houten kapel. De kroniek heeft dit niet zonder reden gedateerd in dit jaar. Op de plek namelijk waar later het klooster zou verrijzen, hadden de toenmalige plaatselijke bewoners al vaker heiligen en gedenkwaardige verschijningen gezien. Ook schaapherders die hun kudden daar weidden, bevestigden dat ze er vaak een prachtig lied gehoord hadden; alsof het door engelen werd gezongen. Dit alles werd opgevat als een teken dat op deze plaats Christelijke erediensten gehouden dienden te gaan worden. Daarom, aldus de Annalen, moest deze plaats ongerept blijven totdat de priester Ailbertus hier arriveerde en er ‘Kloosterrade’ stichtte.

De abdij heette oorspronkelijk Kloosterrade maar werd later Hertogenrade  genoemd, naar het hertogelijk kasteel Burg Rode Herzogenrath aan de oever van de rivier de Worm. Vertaald in het Frans is dit Rode-le-Duc, oftewel Rolduc. De naam ‘Rade’ of ‘Rode’ verwijst naar een open plek in het landschap waar de oorspronkelijke begroeiing (heide, bomen) is verwijderd ter wille van landbouw of andere doeleinden.
De grond was vruchtbaar en bovendien hadden de broeders er de beschikking over hout, steen en stromend water voor de bouw. Daar de locatie zich tevens dicht bij een handelsroute bevond was men verzekerd van regelmatige bezoekers. Kortom: een perfect gelegen bedevaartsoord.

Die handelsroute liep over oude Romeinse wegen. Deze zijn er tegenwoordig nog steeds, zij het inmiddels diep onder het maaiveld gelegen. Overigens markeerde de kleine rivier de Worm door de eeuwen heen staats- en strategische grenzen.

Ailbertus’ vrome daden bleven niet onopgemerkt. In 1106 schonk de edelman Embrico van Mayschoß, een welgestelde  onderdaan van graaf Saffenberg, al zijn wereldse bezittingen aan de religieuze gemeenschap. Tussen 1106 en 1108 bouwden Ailbertus en Embrico de crypte die de basis zou gaan vormen van de later te stichten abdij. Op 13 december 1108, de feestdag van St. Lucia, leidde de bisschop van Luik de ceremonie waarin de stenen kerk van Rolduc werd opgedragen aan de Heilige Maagd en de aartsengel Gabriël.

Door de eeuwen heen zijn aan deze basis nieuwe gebouwen toegevoegd. In de navolgende 900 jaar groeide het complex uit tot het grootste kloostercomplex van de Benelux. Tegenwoordig hoort het tot de top 100 van Unesco-monumenten in Nederland.

De Abdij Rolduc heeft een prominente rol gespeeld in de Nederlandse geschiedenis. Lange tijd was het een bolwerk van de conservatieve vleugel binnen de Nederlandse Katholieke kerk. Ook heeft  Rolduc bijgedragen aan de ontwikkeling van de vroege steenkoolwinning. In 1971 werd het complex opgesplitst naar verschillende functies. Sindsdien herbergt het onder andere een onafhankelijk, indrukwekkend Conferentiecentrum dat gevestigd is in een serene en inspirerende omgeving. Het kent een typische kloostersfeer: veel open ruimte om te ontspannen en gelegen in een natuurgebied dat uitnodigt om wandelingen te maken.

Rolduc ligt in de buurt van het Nederlands-Belgisch-Duitse drielandenpunt bij Vaals (10 km) en Aken (7 km). Dit zogenaamde Euregio-gebied kent een rijke, goed gedocumenteerde geschiedenis. Hoogtepunten zijn de vuursteenindustrie van de steentijd, 5000 voor Christus; de Romeinse tijd, 50 na Christus, met Romeinse nederzettingen o.a. in Maastricht en Coriovallum (Heerlen); en de Middeleeuwen, 9e eeuw, toen Carolus Magnus de koepel van Aken bouwde.

In de directe omgeving bevinden zich een aantal oude, zo niet de oudste steden van Nederland (Maastricht, 30 km), Duitsland (Aken, 10 km) en België (Tongeren, 40 km).

Bronnen
http://gcb.mumc.nl/sites/genetics/files/brief_history_rolduc_genetics_final.pdf
http://anduin.kgv.nl/wiki/index.php/tx:Annales_Rodenses/1104_NL
http://anduin.kgv.nl/wiki/index.php/tx:Annales_Rodenses/Inleiding_NL